Գրքում համառոտակի շարադրված է հայ ժողովրդի ամբողջական
պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Այն գրված է աղբյուրագիտական
հիմքի վրա՝ օգտագործելով համապատասխան մասնագիտական գրականությունը:
Գրքում հաշվի են առնված պատմագիտական վերջին ձեռքբերումները, և հնարավորին
չափ լուսաբանված են մի շարք հիմնախնդիրներ: Գիրքը նախատեսվում է բուհերի
ուսանողների, բուհ ընդունվողների, պատմության ուսուցիչների և ընթերցող
լայն հասարակության համար:

Write a review

Your Name:

Your Email:

Your Review:

Rating: Bad GoodComments