Write a review

Your Name:

Your Email:

Your Review:

Rating: Bad GoodComments

Agata Snkhchyan 2020-03-20 20:58:54
Բարեւ ձեզ, մի անգամ այս գիրքը պատվիրել էի, եկավ ռուսերեն: Շապիկից երեւում է որ ռուսերեն է, սակայն նկարագրության մեջ գրված է. լեզուն՝հայերեն: Հիմա ուզում եմ հասկանալ գոյություն ունի արդյոք հայերեն տարբերակը՞: