Write a review

Your Name:

Your Email:

Your Review:

Rating: Bad GoodComments

Susanna Barseghyan 2019-03-28 00:27:12
Խնդրում եմ տեղեկացնել Գրքի 84 էջում կա գլուխ. 3 Մեխանիկական տատանումներ և ալիքներ Տարբերակ 1 Կանխավ շնորակալություն