Բառարանը ամփոփ կերպով ներկայացնում է արդի գրական հայերենին բնորոշ
կետադրական երևույթները, դրանց հետ առնչվող նշանները և քերականական
իրողությունները՝ հակիրճ սահմանումներով և օրինակներով։ Ըստ կետադրական երևույթների և նշանների խմբավորված են դպրոցական ծրագրի սահմաններում գործող բոլոր կանոնները իրենց ենթակետերով և բացառություններով։  Հատուկ ուշադրության են արժանացված կանոնների խաչաձևման դեպքերը, տարբերակային լուծումները (զուգաձևությունները)։
   Գիրքը կարող է օգտակար լինել մանկավարժներին, ուսանողներին,
աշակերտներին, դիմորդներին, լրագրողներին և հայոց լեզուն գործնականում
կիրառող այլ մասնագետների, հայոց լեզվով հետաքրքրվող լայն
զանգվածներին։

 

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ