«Կրո­նա­կան ուս­մունք­ներ» մա­տե­նա­շա­րի գրքե­րում ներ­կա­յաց­ված տեքս­տե­րի շա­րադր­ման հա­մար հիմք են ծա­ռա­յել ազ­գագ­րութ­յան և հնա­գի­տութ­յան կող­մից վեր­ջին ժա­մա­նակ­ներս կու­տա­կած հա­րուստ նյու­թե­րը, տար­բեր կրոն­նե­րի սուրբ գրքե­րը և բազ­մա­զան ուղ­ղութ­յուն­նե­րի աստ­վա­ծա­բա­նա­կան գրա­կա­նութ­յու­նը: Տար­բեր երկր­նե­րի ու ժո­ղո­վուրդ­նե­րի հո­գև­որ փոր­ձը` պար­զու­նակ նախ­նա­կան հա­վա­տա­լիք­նե­րի ծա­գու­մից մին­չև հա­մաշ­խար­հա­յին կոչ­ված կրոն­նե­րի ձ­ևա­վո­րու­մը, ներ­կա­յաց­ված է իր է­վոլ­յու­ցի­ոն զար­գաց­ման մեջ:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ