Աշխատությունը նվիրված է հայերենի մակբայների պատմական ուսումնասիրությանը: Քննարկվում են հայ քերականական մտքի պատմության մեջ մակբայի ըմբռնման տեսակետները, լուսաբանվում և բնորոշվում են մակբայի խոսքիմասային առանձնահատկությունները, քննության են առնվում մակբայի իմաստային տեսակները, խոսքիմասային պատմական փոխանցումները, կրած իմաստային փոփոխությունները, լեզվական հարուստ փաստերի օգտագործմամբ ներկայացվում են մակբայի տեսակներն ըստ կազմության, դիտարկվում են մակբայի շարահյուսական արժեքն ու ոճական առանձնահատկությունները:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ