Ժողովածուն կազմված է երեք բաժիններից. առաջին բաժնում ներկայացված են իմացական ոլորտի ախտորոշիչ թեստեր, որոնք կարող են օգտագործվել նաև հոգեբանական շտկող – զարգացնող աշխատանքների մեջ: Երկրորդ բաժինը կազմված  է 35 թեստերից ու մեթոդիկաներից, որոնցով կարելի է ախտորոշել անձի տիպաբանական առանձնահատկությունները, պահանջմունքների բովանդակությունը, ագրեսիվության, տագնապայնության մակարդակները, ինքնագնահատականը, վարքային առանձնահատկությունները, մոտիվները,  հուզականությունը,  վախերի առկայությունը և այլն: Երրորդ բաժնում ներկայացված է 2 մեթոդիկա, որոնք թույլ են տալիս պարզել անձի վերաբերմունքը հասարակության մեջ իր գրաված դիրքի, աշխատանքի, մասնագիտական գործունեության տեսակների, նախասիրությունների, մասնագիտական որակների նկատմամբ:

 Նախատեսված  է պրակտիկ հոգեբանների, մանկավարժների, նախակրթարանների դաստիարակների,  ուսանողների  և  հոգեբանությամբ հետաքրքրվող լայն ընթերցողների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ