Մենագրությունը նվիրված է ժամանակակից հայ գրականության մեջ իր որոշակի դրսևորումն ունեցող պոստմոդեռնիզմի առկա­յու­թ­յանը, նրա օրինաչափությունների բացահայտմանը և քննադատության ար­ձա­գանքներին:

Հետազոտությունը կատարվել է լայնածավալ գրական նյութի հի­ման վրա, ընդգրկվել են գրեթե քառորդ դարի հայ գրականության բոլոր սեռերն ի­րենց առավել ցայտուն ներկայացուցիչներով:

Ուսումնասիրությունը կա­րող է օգտագործվել ժամանակակից հայ գրականության առանձնահատկութ­յուն­ներն ուսումնասիրելիս, ինչպես նաև ժամանակակից հայ գրականության դասընթացների, թեմատիկ կամընտրական դասախոսությունների և սեմինարների անցկացման համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ